Main page

ผู้บริหาร กศน.ราชบุรี

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

นายกิตติศักดิ์   รัตนฉายานายสหรัฐ   พูลนาค


ทำเนียบแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ของอำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี

นางมิ่งขวัญ  คอยชื่น

Login Form

นิเทศการจัดกิจกรรม กศน. อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

         วันที่  17  พฤษภาคม  2555 นางสาวอังคณา  วสุวรวงศ์  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงาน กศน.  พร้อมด้วยนางสาวกรทิพย์ ไตรดำเนินกิจสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่นิเทศการจัดกิจกรรม กศน.อำเภอวัดเพลง โดยมีนางสาคร ช่วยดำรงค์ ผอ.กศน.อำเภอวัดเพลง และข้าราชการ ครู กศน. ตำบล และบุคลากรของ กศน.อำเภอ  ให้การต้อนรับ โดยนางสาวอังคณา  วสุวรวงศ์  ได้ให้ความรู้และข้อเสนอแนะแก่บุคลากรในเรื่องการนิเทศภายในของสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา  การประเมินภายนอกจาก สมศ.  การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี  การวิเคราะห์SWOTของสถานศึกษา ขั้นตอนการเขียนโครงการที่ถูกต้อง  การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR  การกำหนดวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ การจัดทำแผนการสอนของครู   การบันทึกผลการสอน การติดตามผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ 3 ห่วง 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการตอบข้อซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

กิจกรรม/สารสนเทศ กศน.ราชบุรี

 
รายงานการประชุมรายปักษ์ รายงานการประชุมประจำเดือน ประกาศสำนักงาน กศน.ราชบุรี
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่11/2555
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่12/2555 
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่1/2556
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่2/2556
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่3/2556 
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่4/2556  

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่10/2556  
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่11/2556

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่12/2556
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่1/2557 
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่2/2557 
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่3/2557  

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศผลสอบ

 <<ดูรายงานการประชุมรายปักษ์ทั้งหมด>>  <<ดูรายงานการประชุมประจำเดือนทั้งหมด>>

คลิกดูภาพกิจกรรม กศน.ราชบุรี : แสดงผลได้ดี >> Google Chrome

¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè  แสดงผลได้ดี : Google Chrome

หนังสือสั่งการจาก สำนักงาน กศน.