Main page

ผู้บริหาร กศน.ราชบุรี

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

นายกิตติศักดิ์   รัตนฉายานายสหรัฐ   พูลนาค


ทำเนียบแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ของอำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี

นางมิ่งขวัญ  คอยชื่น

Login Form

การลงทะเบียนสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ กลุ่มสตรีแม่บ้าน อ.ปากท่อ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงโครงการการลงทะเบียนสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามนโยบายรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ณ หอประชุมโรงเรียนวัดป่าไก่ ต.ป่าไก่ อ.ปากท่อ โดย ท่านส.ส.บุญยิ่ง นิติกาญจนา ได้เชิญคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และหัวหน้าสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จ.ราชบุรีได้ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของสตรีกลุ่มแมบ้าน ในการดำเนินโครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  และกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานกศน.มอบหมายให้กศน.อำเภอ  กศน.ตำบล เป็นหน่วยรับลงทะเบียนสมัครสมาชิก ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งนางศิริเพ็ญ  สังขบูรณ์ ผอ.กศน.อ.ปากท่อ  ได้เข้าร่วมเวทีและชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียนตามแบบใบสมัครสมาชิกกองทุนฯ ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน

         จากนั้นวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  นายสัมฤทธ์  พุฒศรี  นายอำเภอปากท่อ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการลงทะเบียนสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยแกนนำประธานสตรีแม่บ้านอำเภอปากท่อจาก ๘๕ หมู่บ้าน จำนวน ๘๕ คนได้เข้าร่วมประชุมรับฟังการดำเนินโครงการดังกล่าวและการจัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียน จากนางลักษมี แสงทอง พัฒนาการอำเภอปากท่อ พร้อมด้วย ส.จ.เล็ก  อุดมนพวงศ์  ประธานสตรีกลุ่มแม่บ้านอำเภอปากท่อ  โดยนางศิริเพ็ญ  สังขบูรณ์ ผู้อำนวยการกศน.อ.ปากท่อ ได้ชี้แจงการลงทะเบียนสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มีคุณสมบัติ เป็นสตรี อายุ ๑๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป พร้อมให้แนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน หรือใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่างหนึ่ง แนบเป็นหลักฐานพร้อมกับใบสมัคร จัดส่งให้กศน.อำเภอเป็นผู้รวบรวมใบลงทะเบียน เพื่อทำการบันทึกข้อมูล และรายงานส่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ตามผังกำหนดการลงทะเบียนระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ต่อไป

กิจกรรม/สารสนเทศ กศน.ราชบุรี

 
รายงานการประชุมรายปักษ์ รายงานการประชุมประจำเดือน ประกาศสำนักงาน กศน.ราชบุรี
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่11/2555
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่12/2555 
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่1/2556
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่2/2556
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่3/2556 
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่4/2556  

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่10/2556  
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่11/2556

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่12/2556
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่1/2557 
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่2/2557 
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่3/2557  

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศผลสอบ

 <<ดูรายงานการประชุมรายปักษ์ทั้งหมด>>  <<ดูรายงานการประชุมประจำเดือนทั้งหมด>>

คลิกดูภาพกิจกรรม กศน.ราชบุรี : แสดงผลได้ดี >> Google Chrome

¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè  แสดงผลได้ดี : Google Chrome

หนังสือสั่งการจาก สำนักงาน กศน.