Main page

ผู้บริหาร กศน.ราชบุรี

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

นายกิตติศักดิ์   รัตนฉายานายสหรัฐ   พูลนาค


ทำเนียบแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ของอำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี

นางมิ่งขวัญ  คอยชื่น

Login Form

กศน.ราชบุรี รับนโยบาย จบ ม.6 ใน 8 เดือน ตำบลละ 18 คน

วันที่  11 – 12  มีนาคม  2556 นายธวัชชัย  ใจชาญสุขกิจ  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี  นายเสรี  ศรีนวล ผอ.กศน.อำเภอเมืองราชบุรี นายกิจจา  ทิพย์เที่ยงแท้ ผอ.กศน.อำเภอดำเนินสะดวก นายเสนอ  เจ็กภู่  ผอ.กศน.อำเภอโพธาราม นางศิริเพ็ญ  สังขบูรณ์ ผอ.กศน.อำเภอปากท่อ นางสาวนิ่มนวล  คำปลื้ม  ผอ.กศน.อำเภอจอมบึง  และครูผู้รับผิดชอบงานเทียบระดับการศึกษา  5  อำเภอ  รวมทั้งหมด  12  คนไปเข้าร่วมประชุมชี้แจงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน  จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ  ณ  โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท  อ.เมือง  จ.นครนายก  โดยมีนายประเสริฐ  บุญเรือง  เลขาธิการ กศน.  เป็นประธานเปิดและปิดการอบรม  มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง  ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอที่เป็นหน่วยสอบเทียบระดับ  และเจ้าหน้าที่งานเทียบระดับการศึกษา  ทั่วประเทศทั้งหมด  1,175  คน  เข้าร่วมประชุม  ในพิธีเปิดท่านเลขาธิการ กศน.ได้เน้นให้เห็นความสำคัญของโครงการเรียนจบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ  เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะยกระดับการศึกษาของประชาชน  18  ล้านคน  ให้ค่าเฉลี่ยการศึกษาของคนไทยสูงกว่า  8.2 ปี  กล่าวถึงกระบวนการบริหารจัดการ  เชื่อมโยงกับ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต  และกล่าวถึงการดำเนินงานตามนโยบายอื่นๆ อาทิ  สุดยอด กศน.  โครงการเพชรน้ำหนึ่ง  การอบรมลูกจ้างที่ตกค้างทุกประเภท  การอบรมปฏิบัติธรรมของสถานศึกษา  English  Program   บ้านหนังสืออัจฉริยะ  บุคคล/หน่วยงาน  ดีเด่นประเภทต่างๆ  การเตรียมการประชุมผอ.กศน.จังหวัดทั่วประเทศ  การศึกษาดูงานของกลุ่มต่าง ๆ ฯลฯ  เสร็จแล้วได้เชิญศาสตราจารย์  ดร.บุญทัน  ดอกไธสง  บรรยายเรื่องหลักการและแนวคิด  K S M  Model  จบแล้วนายวรวิทย์  สุระโคตร  หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติกร  ได้ชี้แจงกฎกระทรวง  ว่าด้วยการแบ่งระดับและเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2556  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องจากนั้นนางสุทธินี  งามเขตค์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน อาจารย์พรทิพย์  พรรณนิตานนท์  และ อาจารย์พรรณทิพา  ชินชัชวาล ได้พลัดกันชี้แจงหลักเกณฑ์  ขั้นตอน  กระบวนการดำเนินงาน  ครูที่ปรึกษา  สื่อ  ค่าธรรมเนียม  ค่าตอบแทนกรรมการ  หลักฐานการศึกษา  ปฏิทินการดำเนินงาน  มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และการจัดสอบ ส่วนในวันถัดไปช่วงแรกได้เชิญ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์  ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  บรรยายเรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษา  ของโครงการ  จบแล้วเป็นการเสวนา “การขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมาย”  ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน  โรงงานน้ำตาลวังขนาย  สำนักงาน กศน.จังหวัด  กศน.อำเภอ/เขต  โดยมีนายกุลธร  เลิศสุริยะกุล  ผู้เชี่ยวชาญ กศน.เป็นผู้ดำเนินการเสวนา  ซึ่งทุกท่านได้กล่าวถึงแนวทางที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จได้อย่างน่าสนใจมาก  สุดท้ายได้เชิญ นายประเสริฐ  บุญเรือง  เลขาธิการ กศน.เป็นประธานกล่าวปิดการประชุม  ซึ่งท่านได้เน้นย้ำให้ดำเนินการโครงการนี้อย่างเอาจริงเอาจัง  รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  ผอ.กศน.จังหวัดและผอ.กศน.อำเภอ  ต้องช่วยกันเอาใจใสดูแลให้การดำเนินงานบรรลุ ตามเป้าหมาย  ซึ่งในปี 2556  นี้  กำหนดไว้ที่จะมีผู้สมัครขอเทียบระดับการศึกษา เรียบจบ ม.6  ใน 8 เดือน  ตำบลละ  18  คน

กิจกรรม/สารสนเทศ กศน.ราชบุรี

 
 
รายงานการประชุมรายปักษ์ รายงานการประชุมประจำเดือน ประกาศสำนักงาน กศน.ราชบุรี
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่11/2555
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่12/2555 
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่1/2556
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่2/2556
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่3/2556 
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่4/2556  

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่10/2556  
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่11/2556

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่12/2556
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่1/2557 
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่2/2557 
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่3/2557  

 เรื่องการสอบราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่งสำหรับใช้ในราชการขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี

 

 

 

 

 <<ดูรายงานการประชุมรายปักษ์ทั้งหมด>>  <<ดูรายงานการประชุมประจำเดือนทั้งหมด>>

คลิกดูภาพกิจกรรม กศน.ราชบุรี : แสดงผลได้ดี >> Google Chrome

¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè  แสดงผลได้ดี : Google Chrome

หนังสือสั่งการจาก สำนักงาน กศน.