Main page

ผู้บริหาร กศน.ราชบุรี

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

นายกิตติศักดิ์   รัตนฉายานายสหรัฐ   พูลนาค


ทำเนียบแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ของอำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี

นางมิ่งขวัญ  คอยชื่น

Login Form

กศน.ราชบุรี : ติดตามการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่  6  มีนาคม  2556  นายธวัชชัย  ใจชาญสุขกิจ  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี  ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทีมงาน กศน.อำเภอสวนผึ้ง ซึ่งมีนายธนวิทยา     ต้นสาลี  เป็นผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ  เพื่อติดตามโครงการจัดสร้างอาคารสำหรับนักเรียนชาวเขาและโรงเรียนที่ขาดแคลน  อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งสำนักงาน กศน.และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี  และ กศน.อำเภอสวนผึ้ง  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างที่ศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านหนองตาดั้ง  ต.ตะนาวศรี  อ.สวนผึ้ง  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการหาผู้รับจ้างก่อสร้าง  ซึ่งจะต้องใช้เวลาดำเนินการตามระเบียบพัสดุ  แต่ก็ต้องมีการเร่งรัดให้ดำเนินการโดยเร็ว  เพราะเกรงว่าจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จไม่ทันวันฉัตรมงคล (5  พฤษภาคม 2556)  อีกทั้งเกรงว่าจะมีการฮั้วเกิดขึ้น  จึงเป็นโจทย์สำคัญที่ต้องร่วมกันแก้ไข  นายธนวิทยา  ต้นสาลี  ได้ปรึกษาหารือและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานมาโดยตลอด  เมื่อวันวานเป็นวันเปิดซองสอบราคา  มีปัญหาบ้าง  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด จึงต้องรีบช่วยกันแก้ไขให้ลุล่วงไปด้วยดี  อีกทั้งได้มอบหมายงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย  โดยมอบหมายให้ กศน.อำเภอสวนผึ้ง  เตรียมการด้านสถานที่ อาหารและกลุ่มเป้าหมายฝึกปฏิบัติจริง  เพื่อจะใช้ดำเนินการอบรมครูอาสาสมัครฯ ทุกคนของ กศน.จังหวัดราชบุรี  เรื่อง  เทคนิคการสอนผู้ไม่รู้หนังสือโดยใช้ประสบการณ์ ที่บนภูเขาของอำเภอสวนผึ้ง  ระหว่างวันที่  18 – 20  มีนาคม 2556  นี้ 

กิจกรรม/สารสนเทศ กศน.ราชบุรี

 
 
รายงานการประชุมรายปักษ์ รายงานการประชุมประจำเดือน ประกาศสำนักงาน กศน.ราชบุรี
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่11/2555
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่12/2555 
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่1/2556
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่2/2556
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่3/2556 
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่4/2556  

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่10/2556  
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่11/2556

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่12/2556
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่1/2557 
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่2/2557 
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่3/2557  

 เรื่องการสอบราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่งสำหรับใช้ในราชการขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี

 

 

 

 

 <<ดูรายงานการประชุมรายปักษ์ทั้งหมด>>  <<ดูรายงานการประชุมประจำเดือนทั้งหมด>>

คลิกดูภาพกิจกรรม กศน.ราชบุรี : แสดงผลได้ดี >> Google Chrome

¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè  แสดงผลได้ดี : Google Chrome

หนังสือสั่งการจาก สำนักงาน กศน.