Main page

ผู้บริหาร กศน.ราชบุรี

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

นายกิตติศักดิ์   รัตนฉายานายสหรัฐ   พูลนาค


ทำเนียบแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ของอำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี

นางมิ่งขวัญ  คอยชื่น

Login Form

กศน.ราชบุรี ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนครั้งที่ 1/2556

 

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2556  ณ ห้องหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี โดยมี นายสมศักดิ์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 1 นายกิจ เกียรติสมกิจ ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 4 ราชบุรี นายศรันย์ ไวยานิกรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ผู้แทน ผอ.สพม.เขต 8 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทั้ง 10 ท่าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด 30 คน การประชุมครั้งนี้เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2555 ให้คณะกรรมการได้รับทราบ สรุปได้ว่ามีการจัดการศึกษาอาชีพทั้งหมด 190 กลุ่ม ผู้รับบริการจำนวน 4,528 คน ใช้เงินงบประมาณ 6,080,000 บาท มีการนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตจากการส่งเสริมด้านอาชีพมาแสดงให้กรรมการได้รับรู้ อีกทั้งนำเสนอแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน กศน. และส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาชีพ ปี 2556 ให้กรรมการได้วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะด้วย ซึ่งกรรมการทุกคนได้ชื่นชมผลงานการจัดในปีที่ผ่านมา ได้เสนอแนะแนวทางวิธีการจัดที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรและประชาชนผู้รับบริการมากมาย อาทิ เสนอวิธีการหาเครือข่ายมาช่วยให้มากขึ้น อาสาขอมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกัน ใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและบุคลากรร่วมกัน ควรให้จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนถึงระดับตำบล เน้นกลุ่มพัฒนาอาชีพให้ต่อยอด เพิ่มมูลค่ากับกลุ่มสร้างอาชีพให้ผู้ว่างงาน ให้ส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่อง อย่าละทิ้งกลางคัน ควรจัดหาทุน ช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ เป็นต้น จนเกินเวลาการประชุมไปมาก สุดท้ายก่อนปิดการประชุม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอได้นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงทั้งหมดมอบให้แก่กรรมการทุกคน และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

 

 

กิจกรรม/สารสนเทศ กศน.ราชบุรี

 
 
รายงานการประชุมรายปักษ์ รายงานการประชุมประจำเดือน ประกาศสำนักงาน กศน.ราชบุรี
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่11/2555
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่12/2555 
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่1/2556
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่2/2556
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่3/2556 
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่4/2556  

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่10/2556  
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่11/2556

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่12/2556
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่1/2557 
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่2/2557 
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่3/2557  

 เรื่องการสอบราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่งสำหรับใช้ในราชการขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี

 

 

 

 

 <<ดูรายงานการประชุมรายปักษ์ทั้งหมด>>  <<ดูรายงานการประชุมประจำเดือนทั้งหมด>>

คลิกดูภาพกิจกรรม กศน.ราชบุรี : แสดงผลได้ดี >> Google Chrome

¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè  แสดงผลได้ดี : Google Chrome

หนังสือสั่งการจาก สำนักงาน กศน.