Main page

ผู้บริหาร กศน.ราชบุรี

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

นายกิตติศักดิ์   รัตนฉายานายสหรัฐ   พูลนาค


ทำเนียบแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ของอำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี

นางมิ่งขวัญ  คอยชื่น

Login Form

กศน.ราชบุรี ร่วมงานเปิดตัว จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ

 

วันที่  20  ธันวาคม  2555  นายธวัชชัย  ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรีนำผู้บริหาร กศน.อำเภอ  ครู และนักศึกษาเทียบระดับ  รวม 36 คน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเปิดตัวโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ ที่ห้องรอยัล  จูบิลี่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  โดยมีนายพงษ์เทพ   เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการ  และทำพิธีเปิดตัวโครงการฯ มีนายประเสริฐ  บุญเรือง เลขาธิการ กศน.เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้ร่วมงาน ประมาณ  3,000  คน  จากนั้น นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบาย “การสร้างโอกาสการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อปวงชน”  จบแล้วเป็นการเสวนาเรื่อง “การยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ”  โดย ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง รศ.ดร.สมพงษ์  จิตระดับ โดยมีคุณศิริบูรณ์  ณัฐพันธ์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา  จากนั้นนายประเสริฐ  บุญเรือง ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง “อนาคตการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อปวงชน”  และมอบหมายงานให้ผู้บริหารจังหวัดไปดำเนินการอีก  3 – 4 เรื่อง  อีกทั้งได้เชิญ ดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปาฐกถาพิเศษ และกล่าวปิดการสัมมนา  หลังจากเสร็จสิ้นงานสัมมนาพิธีเปิดตัวโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพแล้ว  ท่านเลขาธิการ กศน.ได้นำคณะผู้บริหาร กศน.จังหวัด / กอง / ศูนย์ส่วนกลาง ประมาณ 100 คน ไปร่วมลงนามถวายพระพรให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงหายประชวรโดยเร็วที่โรงพยาบาลจุฬาฯ ด้วย

 

กิจกรรม/สารสนเทศ กศน.ราชบุรี

 
DOWNLOAD รายงานการประชุมประจำเดือน ประกาศสำนักงาน กศน.ราชบุรี

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 กศน.ตำบล

 

 

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่11/2558
 การประชุมประจําเดือนครั้งที่12/2558

 

 

 การตรวจหนังสือเรียนรายวิชาเลือกสถานศึกษาสังกัดสำนักงานกศน.จังหวัดราชบุรี
 
ผลการตรวจพิจารณาหนังสือเรียนรายวิชาเลือกของสถานศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี

 

 

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

   - พื้นบรรจุครูศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 อัตรา

   - กศน.ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ

 <<ดูรายงานการประชุมรายปักษ์ทั้งหมด>>  <<ดูรายงานการประชุมประจำเดือนทั้งหมด>>

คลิกดูภาพกิจกรรม กศน.ราชบุรี : แสดงผลได้ดี >> Google Chrome

¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè  แสดงผลได้ดี : Google Chrome

หนังสือสั่งการจาก สำนักงาน กศน.