Main page

ผู้บริหาร กศน.ราชบุรี

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

นายกิตติศักดิ์   รัตนฉายานายสหรัฐ   พูลนาค


ทำเนียบแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ของอำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี

นางมิ่งขวัญ  คอยชื่น

Login Form

กศน.ตำบลบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี ผ่านเข้ารอบคว้ารางวัลเยาวชนฯ

วันที่ 26 มิถุนายน 2555 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมคัดเลือกโดยงานการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลงานเข้าประกวดโครงการเยาวชนของจังหวัดราชบุรี ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี งานนี้เป็นของคณะกรรมการโครงการวุฒิสภาสตรี ประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดโครงการเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 และเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เยาวชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนได้มีส่วนร่วมกับวุฒิสภาในการสืบสานวัฒธรรมอันดีของท้องถิ่นและชาติโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องให้คงอยู่อย่างยิ่งยืนสืบไป จังหวัดราชบุรีได้เชิญชวนให้ส่วนราชการและโรงเรียนต่างๆได้ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวด โดยจะคัดเลือกให้เหลือ จำนวน 3 เรื่องเค้าโครงเรื่องที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนจากวุฒิสภาจำนวนเรื่องละ 2,000 บาท เพื่อนำไปจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์โดยนำเสนอกิจกรรมสาธิตหรือโครงการนำร่อง และส่งเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะเลิศของแต่ละจังหวัดต่อไป รางวัลชนะเลิศจังหวัดละ 1 รางวัลได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากประธานวุฒิสภา และจะนำรวบรวมขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป และผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์จังหวัดละ 3 ทีม จะได้รับเกียรติบัตรจากประธานวุฒิสภา ในการประชุมวันนี้คณะกรรมการฯได้ร่วมกันพิจารณาโครงงานที่หน่วยงาน สถานศึกษาส่งไปเข้าร่วมประกวดจำนวน 7 เรื่องตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่กำหนดไว้แล้ว ผลปรากฏว่ามีโครงงาน 3 เรื่องที่ผ่านการคัดเลือกคือ 1.เรื่องศึกษาวัฒนธรรมประเพณี “ส่งข้าวแช่แห่ปลา” บ้านม่วงของศูนย์ กศน.ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง 2.เรื่อง “คนสามวัยรักษ์สายน้ำดำเนินสะดวก” ของโรงเรียนสายธรรมจันทร์ อำเภอดำเนินสะดวก และ3.เรื่อง “แม่กลองน้ำใสสืบสานวัฒนธรรมไทย ชาวราชบุรี” ของโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง (วัดปากแรด) อำเภอบ้านโป่ง ก็ขอแสดงความยินดีกับศูนย์ กศน.ตำบลบ้านม่วงที่มี นางสุนันทา จินดาสวย ครู กศน.ตำบลบ้านม่วงสามารถนำลูกศิษย์ กศน.สร้างผลงานที่สร้างสรรค์ในครั้งนี้และจะต้องจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ส่งประกวดชิงรางวัลชนะเลิศต่อไป

กิจกรรม/สารสนเทศ กศน.ราชบุรี

 
DOWNLOAD รายงานการประชุมประจำเดือน ประกาศสำนักงาน กศน.ราชบุรี

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 กศน.ตำบล

 

 

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่11/2558
 การประชุมประจําเดือนครั้งที่12/2558

 

 

 การตรวจหนังสือเรียนรายวิชาเลือกสถานศึกษาสังกัดสำนักงานกศน.จังหวัดราชบุรี
 
ผลการตรวจพิจารณาหนังสือเรียนรายวิชาเลือกของสถานศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี

 

 

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

   - พื้นบรรจุครูศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 อัตรา

   - กศน.ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ

 <<ดูรายงานการประชุมรายปักษ์ทั้งหมด>>  <<ดูรายงานการประชุมประจำเดือนทั้งหมด>>

คลิกดูภาพกิจกรรม กศน.ราชบุรี : แสดงผลได้ดี >> Google Chrome

¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè  แสดงผลได้ดี : Google Chrome

หนังสือสั่งการจาก สำนักงาน กศน.